html5 templates

СТАТУТ
Політичної партії  «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» 

            1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» (далі за текстом – Партія) є політичною партією, що на засадах добровільності об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації. Партія має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

1.2. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно з цим Статутом і Програмою Партії.

1.3. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.4. Партія діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.

1.5. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою Партії.

1.6. Партія може мати власну партійну символіку, затверджену Радою Партії, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.7. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Найменування Партії українською мовою: Політична партія «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі».

1.9. Місцезнаходження центральних статутних органів Партії: 01001, м. Київ, провулок Музейний, буд. 4.

            2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ 

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виробленні й реалізації державної політики, сприяння побудові в Україні правової держави з ефективною ринковою економікою, утвердження принципів відкритого громадянського суспільства на засадах свободи і парламентської демократії. Партія сприяє своєю діяльністю зміцненню державного суверенітету та єдності України, утвердження в житті держави і суспільства цінностей людської гідності, свободи, справедливості, забезпечення демократії і верховенства права.

2.2. Головними завданнями Партії, у встановленому законодавством порядку, є:

2.2.1. виконання Програми Партії;

2.2.2. сприяння у проведенні правових і політичних реформ для становлення в Україні конституційної демократії і формування сталих політичних традицій;

2.2.3. сприяння реформуванню і розвиткові вітчизняної освіти, медицини, культури і спорту;

2.2.4. сприяння проведенню державою ефективної соціальної політики, створенню умов для формування дієвої системи соціального захисту, охорони здоров’я і пенсійного забезпечення;

2.2.5. сприяння забезпеченню активної участі населення у формуванні та реалізації державної політики на національному, обласному та місцевому рівні через удосконалення механізмів безпосередньої (прямої) демократії і реалізацію принципів прямої відповідальності влади перед громадянами;

2.2.6. зміцнення і посилення ролі парламентаризму і самоврядування в системі організації управління суспільними і державними справами, розвиток місцевого самоврядування й інститутів самоорганізації населення;

2.2.7. створення громадянського суспільства та забезпечення демократичних перетворень в Україні, забезпечення неухильного дотримання прав і свобод людини і громадянина;

2.2.8. сприяння вільному розвиткові кожної особистості, стимулюванню економічної ініціативи, максимальній реалізації творчого потенціалу і професійних можливостей громадян України;

2.2.9. сприяння вирішенню соціальних проблем молоді та самореалізації молодого покоління;

2.2.10. сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

2.2.11. сприяння консолідації та солідаризації суспільства на засадах соціального партнерства;

2.2.12. сприяння формуванню в Україні соціально-орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки, послідовному наближенню рівня та якості життя громадян України до європейських і світових стандартів;

2.2.13. сприяння формуванню суспільства знань, стимулюванню інтелектуального та інноваційного розвитку України;

2.2.14. сприяння європейській інтеграції, підвищенню авторитету України на міжнародній арені;

2.2.15. сприяння подоланню в Україні явищ корупції та реформування державного апарату шляхом запровадження нових стандартів політичного менеджменту в управлінській діяльності.

2.3. Для виконання своїх статутних і програмних завдань Партія у порядку, встановленому чинним законодавством України, має право:

2.3.1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні», та іншими законами України;

2.3.2. брати участь у виборах Президента України та виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост, а також брати участь у виборах до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та на інші посади в органах місцевого самоврядування у порядку встановленому законодавством України. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах становить не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

2.3.3. брати участь у референдумах;

2.3.4. використовувати державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації в порядку, передбаченому законодавством України;

2.3.5. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

2.3.6. викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

2.3.7. брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

2.3.8. брати участь у суспільно-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;

2.3.9. одержувати, відповідно до чинного законодавства України, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом і Програмою Партії;

2.3.10. вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що випливають із статутних та програмних завдань Партії;

2.3.11. взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;

2.3.12. утворювати депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;

2.3.13. проводити прес-конференції, виступати з політичними заявами;

2.3.14. виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати угоди, договори тощо, відповідно до діючого законодавства;

2.3.15. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах та в інших органах і організаціях.

2.4. Партія може підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Партія не може укладати угоди, які ставлять Партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.

2.5. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

            3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ 

3.1. Членом Партії може стати лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, поділяє мету діяльності Партії, визнає Програму та Статут Партії.

3.2. Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

3.3. Членство в Партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в Партії є наявність заяви громадянина України, поданої до Ради Партії. Форма заяви про вступ в Партію затверджується Радою Партії.

3.4. Член Партії, після вступу в Партію, отримує партійний квиток, зразок якого затверджується Радою Партії. Партійний квиток підписує Координатор Ради Партії або інша визначена Радою Партії особа.

3.5. Порядок обліку членів Партії визначається Радою Партії за поданням Координатора Ради Партії.

3.6. Рішення про прийняття в члени Партії ухвалюється Радою Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії. Особа набуває статусу члена Партії з моменту прийняття рішення про прийом у члени Партії.

3.7. Розмір, форма та порядок  сплати  вступних, членських та інших внесків встановлюється Радою Партії.

3.8. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина з вчинками та діями, що наносять шкоду авторитету Партії.

3.9. Членами Партії не можуть бути:

- судді;

- прокурори;

- поліцейські;

- співробітники Служби безпеки України;

- військовослужбовці;

- працівники органів доходів і зборів;

- персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

- працівники Національного антикорупційного бюро України;

- державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»;

- члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- інші особи, якщо це передбачено Конституцією та чинним законодавством України.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії. Поновлення членства в Партії відбувається шляхом подання заяви особою до Ради Партії після припинення дії умов, що обмежують членство у політичних партіях. Членство в партії вважається поновленим після прийняття відповідного рішення Радою Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії.

3.10. Кожен член Партії має право в будь-який час зупинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до Ради Партії. Членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.11. Членство в Партії припиняється:

3.11.1. за власним бажанням, на підставі подання членом Партії особистої письмової заяви до Ради Партії з дня подання такої заяви, якщо інше не передбачено законодавством України. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії, якщо інше не передбачено законодавством України;

3.11.2. у разі припинення громадянства України з часу настання відповідної обставини;

3.11.3. у разі визнання судом особи недієздатною або обмеженою у дієздатності з дати набрання рішенням законної сили;

3.11.4. у разі набуття членства іншої партії з часу настання відповідної обставини;

3.11.5. за рішенням Ради Партії про виключення з членства в Партії, що приймається нею за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії. В такому разі Членство в Партії припиняється з дня прийняття відповідного рішення. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.12. До члена Партії за порушення Статуту Партії, невиконання партійних рішень, невиконання та порушення Програми Партії, невиконання рішень керівних органів Партії та її організацій, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, невиконання статутних обов’язків, дії, несумісні з програмними документами та за порушення інших партійних норм і вимог можуть бути застосовані партійні стягнення: догана або виключення з членів Партії.

3.13. Усі члени Партії мають рівні права, серед яких:

3.13.1. обирати і бути обраними до складу статутних органів Партії;

3.13.2. брати участь в роботі статутних органів, до складу яких вони обрані чи призначені;

3.13.3. одержувати інформацію з питань партійного життя;

3.13.4. вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в Партії, до прийняття рішень Партії з цих питань;

3.13.5. висловлювати власну думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Партії;

3.13.6. брати участь в усіх масово-політичних заходах;

3.13.7. пропонувати статутним органам Партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;

3.13.8. апелювати до статутних органів Партії будь-якого рівня;

3.13.9. вільно зупиняти та припиняти своє членство в Партії за власною письмовою заявою.

3.14. Члени Партії зобов’язані:

3.14.1. виконувати програмні положення Партії та вимоги цього Статуту, Положень та інших документів, прийнятих статутними органами партії;

3.14.2. брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Партії;

3.14.3. брати безпосередню участь у підготовці та проведенні заходів, що проводять Партія чи окремі партійні організації, сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;

3.14.4. всебічно сприяти зміцненню авторитету Партії, залученню до її лав нових членів;

3.14.5. зміцнювати матеріальну основу Партії, сплачувати членські внески;

3.14.6. у випадку обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради, утворити депутатську фракцію (групу) та увійти до її складу.

            4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ 

4.1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом. Обласні, місцеві партійні організації та первинні осередки Партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їх діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. В одній адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна партійна організація відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці, за виключенням первинних осередків, яких на відповідній території може бути декілька.

4.2. Для кожної партійної організації та осередку керівними органами вищого рівня є керівні органи партійних організацій вищого рівня:

- для первинних осередків керівними органами вищого рівня є керівні органи місцевої, обласної партійні організації та керівні органи Партії;

- для місцевих партійних організацій керівними вищого рівня є керівні органи обласних партійних організацій та керівні органи Партії;

- для обласних партійних організацій керівними органами вищого рівня є керівні органи Партії.

4.3. Обласними організаціями Партії є: партійна організація Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

4.4. Місцевими партійними організаціями Партії є: міські, районні, районні в містах, а також сільські та селищні партійні організації, що утворені в об’єднаних територіальних громадах.

4.5. Первинні партійні осередки створюються у межах території вулиць, кварталів, мікрорайонів або в окремій адміністративно-територіальній одиниці.

4.6. Обласні та місцеві партійні організації, первинні осередки утворюються на установчих Зборах за ініціативою і за присутності не менш 3 (трьох) членів Партії відповідно до законодавства України. Рішення про утворення відповідної обласної або місцевої партійної організації, первинних осередків підлягає обов’язковому затвердженню Радою Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії.

4.7. Обласні та місцеві партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи тільки після прийняття відповідного рішення Радою Партії та реєстрації у встановленому законом порядку.

4.8. Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

4.9. Обласні партійні організації: 

4.9.1. Обласні партійні організації:

4.9.1.1. виконують програмні документи Партії, рішення її керівних органів та свої власні;

4.9.1.2. користуються правами юридичної особи у разі набуття відповідного статусу;

4.9.1.3. виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, впроваджують їх в життя;

4.9.1.4. беруть у встановленому чинним законодавством порядку участь у виборах до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

4.9.1.5. висувають кандидатів у депутати (виборчі списки кандидатів у депутати) відповідних обласних рад у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

4.9.1.6. звітують про свою роботу керівним органам Партії та перед виборцями;

4.9.1.7. реалізовують заходи з ідеологічної та політичної роботи;

4.9.1.8. співпрацюють з місцевими організаціями політичних партій, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів Партії;

4.9.1.9. подають відповідно до чинного законодавства України кандидатури до складу територіальних та дільничних виборчих комісій та комісій з референдуму на відповідній території;

4.9.1.10. можуть звертатися до Ради Партії з ініціативою про скликання З’їзду Партії у встановленому цим Статутом порядку.

4.9.2. Керівними органами обласної партійної організації є: Конференція обласної партійної організації, Координатор обласної партійної організації, Рада обласної партійної організації.

4.9.3. Вищим керівним органом обласної партійної організації є Конференція обласної партійної організації.

4.9.4. Чергова Конференція обласної партійної організації скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Конференції скликаються, якщо цього вимагають інтереси обласної партійної організації.

4.9.5. Чергові та позачергові Конференції обласної партійної організації скликаються Координатором обласної партійної організації, про що він негайно (протягом 24 годин) повідомляє Координатора Ради Партії. В рішенні про скликання Конференції Координатор обласної партійної організації визначає час, місце проведення, норму представництва та порядок денний Конференції обласної партійної організації.

4.9.6. Рада Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії може скликати чергові та позачергові Конференції обласних партійних організацій, визначати порядок їх підготовки та проведення.

4.9.7. Конференція є правомочною, якщо для участі в ній зареєструвалось не менше 50% делегатів. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів. Процедура голосування визначається Конференцією обласної партійної організації.

4.9.8. Повноваження Конференції обласної партійної організації:

4.9.8.1. обговорення звіту Координатора обласної партійної організації, надання оцінки його роботі;

4.9.8.2. заслуховування та затвердження звіту ревізора обласної партійної організації;

4.9.8.3. реалізація права власності на майно та кошти обласної партійної організації, затвердження її бюджету;

4.9.8.4. висування кандидатів у депутати (виборчі списки кандидатів у депутати) відповідних обласних рад у відповідності до вимог чинного законодавства України за погодженням з Радою Партії, що здійснюється на підставі подання Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

4.9.8.5. прийняття рішення про звернення до Ради Партії з ініціативою про скликання З’їзду Партії у встановленому цим Статутом порядку;

4.9.8.6. у разі необхідності на Конференції може бути прийнято рішення про продовження повноважень делегатів і проведення Конференції в декілька етапів;

4.9.8.7. обрання та дострокове припинення повноважень Координатора обласної партійної організації з подальшим затвердженням Радою Партії;

4.9.8.8. визначення кількісного складу, обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради обласної партійної організації з подальшим затвердженням Радою Партії.

4.9.9. Координатор обласної партійної організації є постійнодіючим керівним органом обласної партійної організації та здійснює оперативне керівництво організацією у період між Конференціями та засіданнями Ради обласної партійної організації.  

4.9.10. Координатор обласної партійної організації обирається на установчій, черговій або позачерговій Конференції відповідної обласної партійної організації за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії на термін не більший, ніж три роки. Рішення про обрання Координатора обласної партійної організації підлягає обов’язковому затвердженню Радою Партії.

4.9.11. Координатор обласної партійної організації:

4.9.11.1. здійснює керівництво відповідною обласною партійною організацією, несе відповідальність за її діяльність;

4.9.11.2. координує роботу місцевих партійних організацій та первинних осередків, які створені на території відповідної області;

4.9.11.3. робить заяви від імені партійної організації;

4.9.11.4. розпоряджається коштами та майном відповідної обласної партійної організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

4.9.11.5. може призупиняти рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій та первинних осередків, які створені на території відповідної області та негайно (протягом 24 годин) вносить подання Координатору Ради Партії або одному із членів Ради Партії для прийняття відповідного рішення Радою Партії;

4.9.11.6. виконує рішення Конференції відповідної обласної партійної організації та керівних органів Партії;

4.9.11.7. звітує про свою діяльність перед членами відповідної обласної партійної організації та перед керівними органами Партії;

4.9.11.8. має право за необхідності сформувати Секретаріат відповідної обласної партійної організації та визначати порядок його діяльності;

4.9.11.9. здійснює загальне керівництво Секретаріатом відповідної обласної партійної організації, приймає на роботу та звільняє працівників;

4.9.11.10. без доручення представляє відповідну обласну партійну організацію у відносинах з третіми особами;

4.9.11.11. має право підпису фінансових та інших документів;

4.9.11.12. несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території діяльності відповідної партійної організації;

4.9.11.13. скликає Конференції відповідної обласної партійної організації та визначає норми представництва на Конференції відповідної обласної партійної організації;

4.9.11.14. формує поіменний список делегатів на З’їзд Партії відповідно до норм представництва, встановлених Радою Партії, та в порядку, визначеному Статутом Партії;

4.9.11.15. вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.

4.9.12. Рада обласної партійної організації,

4.9.12.1. звітує перед членами організації за свою діяльність;

4.9.12.2. виконує рішення керівних органів Партії;

4.9.12.3. вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.

4.9.13. Рада обласної партійної організації обирається Конференцією обласної партійної організації у кількості не менше двох осіб на термін не більший, ніж три роки. До складу Ради входить за посадою Координатор обласної партійної організації.

4.9.14. 3асідання Ради обласної партійної організації скликаються Координатором обласної партійної організації. Позачергове засідання Ради обласної партійної організації може бути скликане за рішенням Ради Партії.

4.9.15. Рішення Ради обласної партійної організації можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Ради обласної партійної організації, прийняте на її засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Ради обласної партійної організації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Ради обласної партійної організації.

4.9.16. Контрольно-ревізійним органом обласної партійної організації є Ревізор обласної партійної організації, який призначається Центральною контрольно-ревізійною комісією, виключно за умови здійснення діяльності обласної організації зі статусом юридичної особи. Ревізор обласної партійної організації обирається строком до 3-х років.

4.9.17.Ревізор обласної партійної організації відносно обласної партійної організації, місцевих партійних організацій та первинних осередків, що створені на території відповідної області здійснює:

4.9.17.1. систематичний фінансовий контроль за їх діяльністю;

4.9.17.2. щорічний внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами;

4.9.17.3. контроль використання коштів та майна;

4.9.17.4. нагляд за збереженням партійної власності.

4.9.18. Політична рада області.

4.9.18.1. Політична рада області є дорадчим органом обласної партійної організації. До складу Політичної ради області входять за посадою Координатори всіх районних та міських партійних організацій в межах певної області, члени Ради обласної партійної організації. До складу Політичної ради області також входять інші члени Партії, які обираються Радою обласної партійної організації.

4.9.18.2. Засідання Політичної ради області скликаються Радою обласної партійної організації не менш ніж один раз на рік. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше ніж 2/3 від її складу. Рішення Політичної ради області ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

4.9.18.3. Політична рада області:

4.9.18.3.1. оцінює політичну ситуацію, обговорює стратегію й тактику діяльності в області;

4.9.18.3.2. обговорює заяви, що виголошуватимуться в межах області;

4.9.18.3.3. заслуховує та обговорює звіт Ради обласної партійної організації та Координатора обласної партійної організації та виробляє рекомендації;

4.9.18.3.4. аналізує роботу обласних та місцевих партійних організацій, первинних осередків в межах області;

4.9.18.3.5. заслуховує звіти Координаторів місцевих партійних організацій, первинних осередків в межах області;

4.9.18.3.6. виробляє рекомендації щодо роботи місцевих партійних організацій, первинних осередків в межах області;

4.9.18.3.7. заслуховує ревізорів, обговорює фінансовий звіт про діяльність обласної партійної організації, виробляє рекомендації щодо подальшого фінансування обласної партійної організації та фінансової звітності;

4.9.18.3.8. обговорює списки кандидатів в депутати місцевих рад;

4.9.18.3.9. обговорює та дає рекомендації щодо інших питань діяльності обласної партійної організації.

4.10. Місцеві партійні організації: 

4.10.1. Місцеві партійні організації:

4.10.1.1. виконують рішення Партії, партійних організацій вищого рівня і свої власні;

4.10.1.2. користуються правами юридичної особи у разі набуття відповідного статусу;

4.10.1.3. мають право ініціювати розгляд питань діяльності партії в цілому перед керівними статутними органами Партії;

4.10.1.4. звітують про свою роботу перед керівними органами Партії, а також керівними органами партійних організацій вищого рівня та виборцями;

4.10.1.5. реалізовують заходи з ідеологічної та політичної роботи;

4.10.1.6. беруть активну участь у виборах усіх рівнів;

4.10.1.7. співпрацюють з місцевими організаціями політичних партій, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;

4.10.1.8. розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем;

4.10.1.9. висувають кандидатів у депутати (виборчі списки кандидатів у депутати) відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду міського, сільського, селищного голови, старости у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

4.10.1.10. відповідно до законів України висувають представників до територіальних та дільничних виборчих комісій та комісій з референдуму на відповідній території.

4.10.2. Керівними органами місцевої партійної організації є: Конференція місцевої партійної організації, Координатор місцевої партійної організації, Рада місцевої партійної організації.

4.10.3. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є Конференція місцевої партійної організації.

4.10.4. Чергова Конференція місцевої партійної організації скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Конференції скликаються, якщо цього вимагають інтереси місцевої партійної організації.

4.10.5. Чергові та позачергові Конференції місцевої партійної організації скликаються Координатором місцевої партійної організації, про що він негайно (протягом 24 годин) повідомляє Координатора відповідної обласної партійної організації. В рішенні про скликання Конференції Координатор місцевої партійної організації визначає час, місце проведення, норму представництва та порядок денний Конференції місцевої партійної організації.

4.10.6. Рада Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії може скликати чергові та позачергові Конференції місцевих партійних організацій, визначати порядок їх підготовки та проведення.

4.10.7. Конференція є правомочною, якщо для участі в ній зареєструвалось не менше 50% делегатів. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів. Процедура голосування визначається Конференцією місцевої партійної організації.

4.10.8. Повноваження Конференції місцевої партійної організації:

4.10.8.1. обговорення звіту Координатора місцевої партійної організації, надання оцінки його роботі;

4.10.8.2. реалізація права власності на майно та кошти місцевої партійної організації, затвердження її бюджету;

4.10.8.3. висування кандидатів у депутати (виборчі списки кандидатів у депутати) відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду міського, сільського, селищного голови, старости у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту за погодження з Радою Партії на підставі подання Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

4.10.8.4. у разі необхідності на Конференції може бути прийнято рішення про продовження повноважень делегатів і проведення Конференції в декілька етапів;

4.10.8.5. реалізація рішень керівних органів Партії та партійних організацій вищого рівня;

4.10.8.6. обрання та дострокове припинення повноважень Координатора місцевої партійної організації з подальшим затвердженням Радою Партії;

4.10.8.7. визначення кількісного складу, обрання та дострокове припинення повноважень членів Ради місцевої партійної організації з подальшим затвердженням Радою Партії.

4.10.9. Координатор місцевої партійної організації є постійнодіючим керівним органом місцевої партійної організації та здійснює оперативне керівництво організацією у період між Конференціями та засіданнями Ради місцевої партійної організації.  

4.10.10. Координатор місцевої партійної організації обирається на установчій, черговій або позачерговій Конференції місцевої партійної організації за пропозицією Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії на термін не більший, ніж три роки. Рішення про обрання Координатора місцевої партійної організації підлягає обов’язковому затвердженню Радою Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії.

4.10.11. Координатор місцевої партійної організації:

4.10.11.1. без доручення представляє організацію у відносинах з третіми особами;

4.10.11.2. робить заяви від імені організації;

4.10.11.3. має право підпису фінансових та інших документів;

4.10.11.4. має право за необхідності сформувати Секретаріат відповідної місцевої партійної організації та визначати порядок його діяльності;

4.10.11.5. здійснює загальне керівництво Секретаріатом відповідної місцевої партійної організації, приймає на роботу та звільняє працівників;

4.10.11.6. несе відповідальність і звітує перед Конференцією своєї партійної організації, керівними органами відповідної обласної партійної організації та керівними органами Партії про свою діяльність;

4.10.11.7. несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території діяльності відповідної місцевої партійної організації;

4.10.11.8. розпоряджається коштами та майном відповідної місцевої партійної організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

4.10.11.9. виконує рішення керівних органів Партії та керівних органів вищих партійних організацій;

4.10.11.10. координує роботу первинних осередків, які створені на території діяльності відповідної місцевої партійної організації;

4.10.11.11. здійснює керівництво відповідною місцевою партійною організацією, несе відповідальність за її діяльність;

4.10.11.12. скликає Конференції місцевої партійної організації та визначає норми представництва на Конференціях відповідної місцевої партійної організації;

4.10.11.13. вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації відповідно до статутних завдань.

4.10.12. Рада місцевої партійної організації:

4.10.12.1. звітує перед членами організації за свою діяльність;

4.10.12.2. виконує рішення керівних органів Партії;

4.10.12.3. вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.

4.10.13. Рада місцевої партійної організації обирається Конференцією у кількості не менше двох осіб на термін не більший, ніж три роки. До складу Ради входить за посадою Координатор місцевої партійної організації.

4.10.14. 3асідання Ради місцевої партійної організації скликаються Координатором місцевої партійної організації. Позачергове засідання Ради місцевої партійної організації може бути скликане за рішенням Ради Партії.

4.10.15. Рішення Ради місцевої партійної організації можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Ради місцевої партійної організації, прийняте на її засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Ради місцевої партійної організації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Ради місцевої партійної організації.

4.10.16. Контрольно-ревізійним органом місцевої партійної організації є Ревізор місцевої партійної організації, який призначається Центральною контрольно-ревізійною комісією, виключно за умови здійснення діяльності місцевої організації зі статусом юридичної особи. Ревізор призначається строком на 3 (три) роки.

4.10.17.Ревізор місцевої партійної організації відносно місцевої партійної організації, та первинних осередків, що створені на території діяльності місцевої партійної організації здійснює:

4.10.17.1. систематичний фінансовий контроль за їх діяльністю;

4.10.17.2. щорічний внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами;

4.10.17.3. контроль використання коштів та майна;

4.10.17.4. нагляд за збереженням партійної власності. 

4.11. Первинні осередки:

4.11.1. Первинні осередки:

4.11.1.1. виконують рішення керівних органів Партії та її програмних документів, рішення керівних органів обласних та місцевих партійних організацій Партії;

4.11.1.2. беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого рівня;

4.11.1.3. розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем;

4.11.1.4. співпрацюють з профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;

4.11.1.5. в установленому чинним законодавством порядку, беруть участь у виборчому процесі під час виборів органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

4.11.1.6. оприлюднюють позицію Партії, узгоджену з керівними органами Партії вищого рівня.

4.11.2. Керівними органами первинного осередку є Конференція та Координатор первинного осередку, які діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

4.11.3. Вищим керівним органом первинного осередку є Конференція. Чергова Конференція первинного осередку скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Конференції скликаються, якщо цього вимагають інтереси первинного осередку.

4.11.4. Чергові та позачергові Конференції первинного осередку скликаються Координатором первинного осередку, про що він негайно (протягом 24 годин) повідомляє Координатора відповідної місцевої партійної організації. В рішенні про скликання Конференції Координатор первинного осередку визначає час, місце проведення та порядок денний Конференції первинного осередку.

4.11.5. Конференція є правомочною, якщо для участі в ній зареєструвалось не менше 50% членів Партії, що перебувають на обліку у відповідному первинному осередку. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Конференції членів Партії. Процедура голосування визначається Конференцією первинного осередку.

4.11.6. Конференція первинного осередку:

4.11.6.1. обговорює звіт Координатора первинного осередку, дає оцінку його роботи;

4.11.6.2. здійснює реалізацію рішень керівних органів Партії та керівних органів партійних організацій вищого рівня.

4.11.7. Координатор первинного осередку є постійнодіючим одноособовим керівним органом первинного осередку та здійснює оперативне керівництво організацією у період між Конференціями первинного осередку.

4.11.8. Координатор первинного осередку обирається на Установчих, Чергових та Позачергових Конференціях первинного осередку на термін не більше, ніж три роки, та підлягає обов’язковому затвердженню Радою Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії.

4.11.9.Координатор первинного осередку:

4.11.9.1. без доручення представляє первинний осередок у відносинах з третіми особами;

4.11.9.2. робить заяви від імені первинного осередку;

4.11.9.3. несе відповідальність і звітує перед первинним осередком та керівними органами Партії про свою діяльність;

4.11.9.4. несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території діяльності відповідного первинного осередку;

4.11.9.5. виконує рішення керівних органів Партії та керівних органів вищих партійних організацій;

4.11.9.6. здійснює керівництво відповідним первинним осередком, несе відповідальність за його діяльність;

4.11.9.7. скликає Конференції первинного осередку;

4.11.9.8. вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.

            5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

5.1. Керівними органами Партії є: З’їзд Партії, Рада Партії, Координатор Ради Партії. Статутні органи Партії можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії, віднесених до їх компетенції. Функції контрольно-ревізійного органу виконує Центральна контрольно-ревізійна комісія.

5.2. З’їзд Партії.

5.2.1. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії, а в період між З’їздами - Рада Партії, Координатор Ради Партії.

5.2.2. Черговий З’їзд Партії скликається не рідше одного разу на рік Радою Партії.

5.2.3. Позачерговий З’їзд Партії може бути скликаний не менше ніж 2 (двома) членами Ради Партії.

У випадку скликання Позачергового З’їзду Партії не менше ніж 2 (двома) членами Ради Партії, такий Позачерговий З’їзд Партії відбувається за наступними правилами:

- Позачерговий З'їзд Партії відбувається за місцезнаходженням Партії вказаному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- норма представництва складає по 5 (п’ять) членів від кожної із зареєстрованих обласних партійних організацій;

- часом та днем проведення такого Позачергового З'їзду є 11,00 год першої суботи після спливу 10-ти календарних днів з моменту публікації оголошення про скликання Позачергового З'їзду 2 (двома) членами Ради Партії в газеті «Голос України»;

- Двоє членів Ради Партії, які скликають Позачерговий З’їзд Партії, пропонують проект порядку денного Позачергового З’їзду. Такий проект порядку денного Позачергового З’їзду Партії може бути змінений під час проведення Позачергового З’їзду Партії шляхом голосування делегатами;

- Двоє членів Ради Партії, які скликають Позачерговий З’їзд Партії, до моменту проведення такого Позачергового З’їзду зобов’язані здійснити публікацію у газеті «Голос України» про дату, час, місце та проект порядку денного Позачергового З’їзду Партії.

У разі скликання Позачергово З’їзду Партії 2 (двома) членами Ради Партії, Рада Партії не має права виключати обраних обласними партійними організаціями делегатів.

5.2.4.Позачерговий З’їзд Партії може бути скликаний за ініціативою Ради Партії. У випадку скликання Радою Партії Позачергового З’їзду, Рада Партії встановлює дату, час, місце, норму представництва та проект порядку денного Позачергового З’їзду.

5.2.5. Позачерговий З’їзд Партії може бути скликаний за ініціативою не менше ніж 1/3 від загальної кількості зареєстрованих обласних партійних організацій. У випадку надходження до Ради Партії відповідної кількості протоколів Конференцій обласних партійних організацій, Рада Партії зобов’язана скликати З’їзд Партії протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх отримання. У рішенні про скликання чергового та позачергового З’їзду Рада Партії визначає дату, точний час, місце проведення, норму представництва та проект порядку денного З’їзду Партії.

5.2.6. Координатор обласної партійної організації формує поіменний список делегатів на З’їзд Партії відповідно до норм представництва, встановлених Радою Партії. Рада Партії має право виключити зі списку, сформованого Координатором обласної партійної організації, будь-якого делегата до моменту його реєстрації на З’їзді Партії.

5.2.7. Делегатами З’їзду поза квотою, є також Координатор Ради Партії та члени Ради Партії.

5.2.8. Про скликання З’їзду Партії, а також про час та місце його проведення, Партія повідомляє шляхом публікації оголошення на своєму офіційному веб-сайті щонайменше за 30 (тридцять) днів до проведення чергового З’їзду Партії та щонайменше за 5 (п’ять днів) до проведення позачергового З’їзду Партії, окрім випадків, визначених у п. 5.2.3 Статуту.

5.2.9. З’їзд відкриває, веде та закриває Координатор Ради Партії або інший член Ради Партії, визначений З’їздом Партії.

З’їзд Партії є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося дві третіх обраних делегатів.

5.2.10. Повноваження З’їзду Партії:

5.2.10.1. визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності;

5.2.10.2. приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;

5.2.10.3. затверджує Програму та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;

5.2.10.4. визначає за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії кількісний і персональний склад та обирає терміном до трьох років Центральну контрольно-ревізійну комісію;

5.2.10.5. заслуховує і затверджує звіти Ради Партії;

5.2.10.6. заслуховує та затверджує звіти Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

5.2.10.7. затверджує Статут Партії, вносить до нього зміни;

5.2.10.8. визначає кількісний склад, обирає членів Ради Партії за пропозицією Ради Партії в порядку, визначеному цим Статутом;

5.2.10.9. під час виборів народних депутатів України за поданням Ради Партії затверджує виборчий список кандидатів у народні депутати України від Партії, кандидатів у народні депутати України, що висуваються Партією в одномандатних округах, а також затверджує розмір гендерних квот, з урахуванням вимог законодавства України;

5.2.10.10. приймає рішення про утворення виборчого блоку за поданням Ради Партії;

5.2.10.11. висуває кандидата від Партії на виборах на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури за поданням Ради Партії;

5.2.10.12. приймає рішення про звернення Партії до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення стосовно реєстрації кандидата у народні депутати України відповідно до чинного законодавства;

5.2.10.13. приймає рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, з передбачених законодавством підстав;

5.2.10.14. виключає кандидатів у народні депутати України з виборчого списку Партії у порядку, передбаченому законодавством, та звертається до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення стосовно реєстрації кандидата у народні депутати України відповідно до чинного законодавства;

5.2.10.15. приймає рішення про реорганізацію Партії;

5.2.10.16. приймає рішення про ліквідацію Партії. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

5.2.10.17. приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду та проведення З’їзду в кілька етапів;

5.2.10.18. достроково припиняє повноваження Координатора Ради Партії;

5.2.10.19. достроково припиняє повноваження координатора обласної, місцевої партійної організації;

5.2.10.20. З’їзд, як вищий орган Партії, може взяти до розгляду будь-яке питання партійного життя і прийняти рішення по ньому.

5.2.11. Усі посадові особи Партії обираються З’їздом Партії на три роки з можливістю пролонгації повноважень та обрання на новий термін.

5.2.12. Рішення з питань, визначених п. 5.2.10.7.-5.2.10.19. цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 делегатів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії. Всі інші рішення на Черговому та Позачерговому З’їзді Партії приймаються простою більшістю від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії.

5.2.13. Протокол З’їзду Партії підписує Координатор Ради Партії або інший член Ради Партії, який вів З’їзд Партії.

5.3. Рада Партії.

5.3.1. Вищим керівним органом у період між З’їздами Партії є Рада Партії. Визначення кількісного складу та обрання членів Ради Партії здійснюється З’їздом Партії за пропозицією Ради Партії. Термін повноважень Ради партії складає 3 (три) роки.

5.3.2. Засідання Ради Партії проводяться не рідше одного разу на місяць.

5.3.3. Засідання Ради Партії скликається Координатором Ради Партії або одним із членів Ради Партії. Ініціатор скликання засідання Ради Партії перед початком засідання надає докази повідомлення кожного члена Ради Партії засобами електронного зв’язку (електронним листом або SMS-повідомленням, або повідомленням у соціальній мережі «Facebook») про засідання Ради Партії.

5.3.4. Головуючим на засіданнях Ради Партії є Координатор Ради Партії, а за умови відсутності Координатор Ради Партії - один із членів Ради Партії, який обирається Радою Партії.

5.3.5. Засідання Ради Партії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини від загального складу членів Ради Партії, а для прийняття рішень з питань, визначених п. 5.3.6.9, 5.3.6.12, 5.3.6.14, 5.3.6.17, 5.3.6.30, 5.3.6.31. цього Статуту є повноваженим за умови присутності на ньому не менше ніж 3/4 від загального складу членів Ради Партії.

5.3.6. Повноваження Ради Партії:

5.3.6.1. оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності Партії, робить від її імені заяви;

5.3.6.2. визначає стратегію і тактику діяльності Партії у виборчих процесах;

5.3.6.3. вносить на З’їзд Партії питання про виборчі блоки за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

5.3.6.4. затверджує документи Партії, що носять нормативний характер за поданням Координатора Ради Партії;

5.3.6.5. вносить пропозицію на розгляд З’їзду Партії щодо виборчого списку кандидатів на виборах народних депутатів України від Партії, а також кандидатів у народні депутати України, що висуваються Партією в одномандатних округах, за поданням Координатора Ради Партії або 2-х членів Ради Партії;

5.3.6.6. приймає рішення про участь місцевих організацій Партії у відповідних місцевих виборах за поданням Координатора Ради Партії або 2-х членів Ради Партії;

5.3.6.7.погоджує списки кандидатів від партійних організацій на вибори до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб за поданням Координатора Ради Партії або 2-х членів Ради Партії;

5.3.6.8. затверджує рішення про обрання та про дострокове припинення повноважень Координаторів обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків за поданням Координатора Ради Партії або половини від обраної кількості членів Ради Партії в порядку, передбаченому Статутом;

5.3.6.9. достроково припиняє повноваження Координаторів обласних партійних організацій за поданням Координатора Ради Партії або одного із членів Ради Партії;

5.3.6.10. достроково припиняє повноваження Координаторів місцевих партійних організацій та первинних осередків за поданням Координатора Ради Партії або одного із членів Ради Партії;

5.3.6.11. призначає виконуючого обов’язки Координатора обласних, місцевих партійних організацій Партії до моменту обрання нового Координатора відповідної партійної організації за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії. Виконуючим обов’язки надаються всі права й обов’язки Координатора партійної організації;

5.3.6.12. достроково припиняє повноваження виконуючого обов’язки Координатора обласних партійних організацій за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

5.3.6.13. достроково припиняє повноваження виконуючого обов’язки Координатора місцевих партійних організацій за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

5.3.6.14. приймає рішення про розпуск (припинення діяльності) обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

5.3.6.15. за поданням Координатора Ради Партії або одного член Ради Партії скасовує або зупиняє рішення статутних органів, рішення керівних органів обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків Партії;

5.3.6.16. приймає рішення про прийом у члени Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного із членів Ради Партії;

5.3.6.17. приймає рішення про припинення чи зупинення членства в Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного із членів Ради Партії;

5.3.6.18. визначає порядок обліку членів Партії за поданням Координатора Ради Партії або одного з членів Ради Партії;

5.3.6.19. встановлює розмір, форму та порядок сплати вступних, членських та інших внесків;

5.3.6.20. скликає З’їзди Партії, визначає проект порядку денного, дату та місце проведення, встановлює норму представництва делегатів від обласних партійних організацій за поданням Координатора Ради Партії або 2-х членів Ради Партії;

5.3.6.21. має право скликати чергові та позачергові конференції обласних, місцевих партійних організацій Партії, визначати порядок їх підготовки і проведення за поданням Координатора Ради Партії або половини від обраної кількості членів Ради Партії;

5.3.6.22. приймає рішення про набуття партійними організаціями статусу юридичної особи;

5.3.6.23. розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат Партії за поданням Координатора Ради Партії або половини від обраної кількості членів Ради Партії;

5.3.6.24. приймає рішення про заснування засобів масової інформації;

5.3.6.25. затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків, партійну символіку (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз);

5.3.6.26. обирає, достроково припиняє повноваження Координатора Ради Партії;

5.3.6.27. скасовує рішення Координатора Ради Партії;

5.3.6.28. формує кадрову політику Партії;

5.3.6.29. за поданням Координаторів обласних партійних організацій погоджує делегатів чергових та позачергових З’їздів Партії;

5.3.6.30. вносить на З’їзд Партії пропозиції щодо зміни кількісного складу та обрання нових членів Ради Партії;

5.3.6.31. виключає делегатів чергових та позачергових З’їздів Партії до моменту їх реєстрації на З’їзді Партії;

5.3.6.32. затверджує обрання керівників фракцій Партії у місцевих радах;

5.3.6.33. обирає членів Партії до складу Політичної ради Партії;

5.3.6.34. вносить на розгляд З’їзду Партії пропозицію щодо висування кандидата від Партії на виборах на пост Президента України або щодо прийняття рішення про підтримку іншої кандидатури.

5.3.6.35. Затверджує підписання цивільно-правових та господарських правочинів на суму понад 200 000 (двісті тисяч) грн. та довіреностей, що передбачають внесення у відомості про Партію, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.3.7. Рішення Ради Партії з питань, визначених п. 5.3.6.9, 5.3.6.12, 5.3.6.14, 5.3.6.17, 5.3.6.30, 5.3.6.31. цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загального складу членів Ради Партії. Всі інші рішення Ради Партії приймаються простою більшістю від загальної кількості членів Ради Партії.

5.3.8. Рішення Ради Партії є обов’язковими для виконання обласними, місцевими партійними організаціями, первинними осередками, їх органами та членами Партії.

5.4. Координатор Ради Партії

5.4.1. Координатор Ради Партії є одноособовим виконавчим органом партії, який у період між З’їздами та засіданнями Ради Партії здійснює поточне управління Партією. Координатор Ради Партії обирається з членів Ради Партії терміном на 3 (три) роки. Рішення про обрання або дострокове припинення повноважень Координатора Ради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж 3/4 від загального складу Ради Партії.

5.4.1.1. Рішення про дострокове припинення повноважень Координатора Ради Партії може бути прийняте З’їздом Партії за умови, що за нього проголосує не менше ніж 3/4 зареєстрованих на З’їзді делегатів, крім випадку, передбаченого п. 5.4.1.2. цього Статуту.

5.4.1.2. Координатору Ради Партії може бути висловлена недовіра не менше ніж двома членами Ради Партії, що є підставою для внесення на розгляд Позачергового З’їзду Партії питання про дострокове припинення повноважень Координатора Ради Партії. Рішення Позачергового З’їзду Партії щодо дострокового припинення повноважень Координатора Ради Партії на підставі висловлення йому недовіри не менше ніж двома членами Ради Партії приймається простою більшістю від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії.

5.4.2. Повноваження Координатора Ради Партії:

5.4.2.1. здійснює загальне керівництво Партією;

5.4.2.2. спрямовує організаційно-партійну роботу;

5.4.2.3. реалізовує право власності на майно та кошти Партії, самостійно відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, розпоряджається розміщеними на них коштами;

5.4.2.4. визначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

5.4.2.5. подає на затвердження Ради Партії та щорічно оприлюднює бюджет Партії, а також звіт про його використання;

5.4.2.6. без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном;

5.4.2.7. укладає угоди, договори, контракти від імені Партії;

5.4.2.8. має право підпису документів від імені Партії, у тому числі, банківських та фінансових;

5.4.2.9. може скликати засідання Ради Партії;

5.4.2.10. у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;

5.4.2.11. видає та скасовує довіреності від Партії;

5.4.2.12. підписує рішення З’їзду Партії, інші документи;

5.4.2.13. може призначати загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);

5.4.2.14. сприяє діяльності народних депутатів від Партії у Верховній Раді України та депутатам місцевих рад;

5.4.2.15. організовує виконання рішень З’їзду Партії та Ради Партії;

5.4.2.16. призупиняє рішення керівних органів обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків, а також їх виконання та вносить ці питання Раді Партії для прийняття відповідного рішення;

5.4.2.17. координує і спрямовує діяльність обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків Партії;

5.4.2.18. забезпечує участь Партії у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумів;

5.4.2.19. може рекомендувати кандидатури для обрання головами обласних, місцевих партійних організацій;

5.4.2.20. для забезпечення виконання рішень З’їздів Партії, Ради Партії та Правління Партії створює адміністративний орган Партії – Секретаріат Партії, здійснює контроль за його діяльністю;

5.4.2.21. формує персональний склад та призначає керівника Служби безпеки Партії;

5.4.2.22. заслуховує звіти голів обласних та місцевих партійних організацій;

5.4.2.23. вносить подання Раді Партії щодо визначення порядку обліку членів Партії;

5.4.2.24. вирішує інші питання та здійснює інші повноваження, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії та Ради Партії;

5.4.2.25. організовує З’їзди Партії;

5.4.2.26. може вносити на розгляд Ради Партії питання про:

5.4.2.26.1. виборчі блоки;

5.4.2.26.2. затвердження документів Партії, що носять нормативний характер;

5.4.2.26.3. пропозицію щодо виборчого списку кандидатів на виборах народних депутатів України від Партії, а також кандидатів у народні депутати України, що висуваються Партією в одномандатних округах;

5.4.2.26.4. про участь місцевих партійних організацій Партії у відповідних місцевих виборах;

5.4.2.26.5. про погодження кандидатів у депутати (виборчі списки кандидатів у депутати) місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, що висуваються відповідними партійними організаціями у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

5.4.2.26.6. про призначення та припинення повноважень Координаторів обласних, місцевих партійних організацій, а також первинних осередків;

5.4.2.26.7. про затвердження рішення про обрання Координаторів обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків у випадку створення відповідних партійних організацій;

5.4.2.26.8. про призначення та дострокове припинення повноважень виконуючого обов’язки Координаторів обласних, місцевих партійних організацій до моменту обрання нового Координатора партійної організації;

5.4.2.26.9. про розпуск (припинення діяльності) обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків Партії;

5.4.2.26.10. про скасування або зупинення виконання рішень статутних органів та рішень, дій посадових осіб обласних та місцевих організацій Партії;

5.4.2.26.11. про прийом у члени Партії, припинення чи зупинення членства в Партії;

5.4.2.26.12. скликання З’їзду Партії, визначення проекту порядку денного, дати та місця проведення, встановлення норми представництва делегатів від обласних партійних організацій;

5.4.2.26.13. скликання чергових та позачергових Конференцій обласних, місцевих партійних організацій Партії, визначення порядку їх підготовки і проведення;

5.4.2.26.14. бюджету і кошторису витрат Партії;

5.4.2.26.15. дає доручення Службі безпеки Партії щодо підготовки висновків з визначених ним питань.

5.5. Політична рада Партії

5.5.1. Політична рада Партії є дорадчим органом Партії. До складу Політичної ради Партії входять за посадою члени Ради Партії, Координатори обласних партійних організацій, Координатори міських партійних організацій, що створені у містах з кількістю населення більше ніж 100 (сто) тисяч, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії та народні депутати України, які є членами Партії. До складу Політичної ради Партії також входять інші члени Партії, які обираються Радою Партії.

5.5.2. Засідання Політичної ради Партії скликаються Радою Партії не менш ніж один раз на рік. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше ніж 2/3 від її складу. Рішення Політичної ради Партії ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

5.5.3. Політична рада Партії:

5.5.3.1. оцінює політичну ситуацію, обговорює стратегію й тактику діяльності Партії;

5.5.3.2. обговорює заяви, що виголошуватимуться від імені Партії;

5.5.3.3. обговорює питання про виборчі блоки, виборчий список кандидатів на виборах народних депутатів України від Партії, висування кандидата від Партії на виборах на пост Президента України;

5.5.3.4. заслуховує та обговорює звіт Ради Партії та Координатора Ради Партії та виробляє рекомендації щодо плану діяльності Партії;

5.5.3.5. аналізує роботу обласних та місцевих партійних організацій, первинних осередків;

5.5.3.6. заслуховує звіти Координаторів обласних та місцевих партійних організацій, первинних осередків;

5.5.3.7. виробляє рекомендації щодо роботи обласних та місцевих партійних організацій, первинних осередків;

5.5.3.8. заслуховує Центральну контрольно-ревізійну комісію, обговорює фінансовий звіт про діяльність партії, виробляє рекомендації щодо подальшого фінансування Партії та фінансової звітності;

5.5.3.9. обговорює та дає рекомендації щодо інших питань діяльності Партії.

            6. АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1. Адміністративними органами Партії є Секретаріат Партії та Служба безпеки Партії, порядок діяльності та штатний розклад яких визначаються та затверджуються Координатором Ради Партії.

6.2. Голова Секретаріату Партії призначається рішенням Координатора Ради Партії строком на 3 (три) роки.

6.3. Секретаріат Партії:

6.3.1. забезпечує зв’язок та обмін інформацією керівних органів Партії з її організаційними структурами, органами державної влади, політичними партіями та громадськими організаціями;

6.3.2. організовує підготовку й проведення засідань Ради Партії та Політичної ради Партії;

6.3.3. здійснює поточну організаційну роботу з реалізації рішень З’їзду Партії, Ради Партії та Координатора Ради Партії;

6.3.4. веде всю партійну документацію та зберігає її;

6.3.5. надає організаційно-методичну допомогу обласним, місцевим партійним організаціям та первинним осередкам Партії;

6.3.6. виконує інші функції за дорученням Координатора Ради Партії.

6.4. Служба безпеки Партії:

Служба безпеки Партії є постійнодіючим, колегіальним, дорадчим органом, який забезпечує політичний контроль щодо діяльності Партії, обласних, місцевих партійних організацій, первинних осередків Партії та діяльності членів Партії. Персональний склад Служби безпеки Партії формується Координатором Ради Партії строком до 3 (трьох) років.

6.5. Засідання Служби безпеки Партії вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загального складу членів Служби безпеки Партії. Служба безпеки Партії приймає свої рішення простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні.

6.6. Голова Служби безпеки Партії керує її роботою, відповідає за ефективну діяльність Служби безпеки Партії, веде її засідання.

6.7. Повноваження Служби безпеки Партії:

6.7.1. перевірка претендентів на членство в Партії та підготовка рекомендаційних висновків щодо відповідності особи критеріям для членства в Партії;

6.7.2. підготовка рекомендаційних висновків щодо припинення членства в Партії;

6.7.3. підготовка рекомендаційних висновків щодо зупинення членства в Партії;

6.7.4. підготовка рекомендаційних висновків щодо погодження реєстрації обласної чи місцевої партійної організації;

6.7.5. підготовка рекомендаційних висновків щодо ліквідації обласної чи місцевої партійної організації;

6.7.6. підготовка рекомендаційних висновків щодо формування складу керівних органів обласної чи місцевої партійної організації;

6.7.8. підготовка рекомендаційних висновків щодо кандидатів в народні депутати України та кандидатів в депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, що висуваються відповідними партійними організаціями у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту, а також кандидатів на інші посади в органах місцевого самоврядування;

6.7.9.здійснення аналізу виконання і дотримання програми та Статуту Партії всіма органами Партії;

6.7.10. розгляд пропозицій, скарг та заяв членів партійних організацій та первинних осередків і винесення висновків щодо них;

6.7.11. підготовка рекомендаційних висновків щодо виборчих блоків;

6.7.12. підготовка рекомендаційних висновків щодо участі місцевих партійних організацій у відповідних місцевих виборах;

6.7.13. підготовка рекомендаційних висновків щодо призначення та припинення повноважень Координаторів обласних, місцевих партійних організацій, а також первинних осередків;

6.7.14. підготовка рекомендаційних висновків щодо затвердження рішення про обрання Координаторів обласних, місцевих партійних організацій та первинних осередків у випадку створення відповідних партійних організацій та первинних осередків;

6.7.15. підготовка рекомендаційних висновків щодо призначення та дострокового припинення повноважень виконуючого обов’язки Координаторів обласних, місцевих партійних організацій до моменту обрання нового Координатора партійної організації;

6.7.16. підготовка рекомендаційних висновків щодо розпуску (припинення діяльності) обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії;

6.7.17. підготовка рекомендаційних висновків щодо скасування або зупинення виконання рішень статутних органів та рішень, дій посадових осіб обласних та місцевих організацій Партії;

6.7.18. підготовка рекомендаційних висновків з інших питань, визначених Координатором Ради Партії.

6.8. За результатами своєї роботи Служба безпеки Партії складає відповідні рекомендаційні висновки, які затверджує на своїх засіданнях, та передає Координатору Ради Партії.

            7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОГО ФІНАНСОВОГО

КОНТРОЛЮ (АУДИТУ) ЗА НАДХОДЖЕННЯМИ І ВИТРАТАМИ ПАРТІЇ, ЇЇ ОБЛАСНИХ, МІСЦЕВИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ТА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ), ПОВНОВАЖЕННЯ І ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ЧИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОГО КОНТРОЛЮ (АУДИТУ)

7.1. Партія, обласні, місцеві партійні організації Партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України.

7.2. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, подає до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом Координатора Ради Партії, засвідченим печаткою Партії), а також в електронній формі звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Партії у цей самий строк.

7.3. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії (надалі за текстом – ЦКРК Партії) є вищим контрольно-ревізійним органом Партії, їй підпорядковуються ревізори партійних організацій.

7.4. ЦКРК Партії обирається на З’їзді Партії у складі Голови та членів строком на 3 (три) років з можливістю переобрання. Кількісний та персональний склад членів ЦКРК Партії визначається З’їздом Партії за поданням Координатора Ради Партії або половини від загального складу членів Ради Партії.

7.5. Засідання ЦКРК Партії скликаються Головою ЦКРК не рідше ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загального складу членів ЦКРК Партії. ЦКРК Партії приймає свої рішення простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

7.6. Голова ЦКРК Партії - керує роботою ЦКРК Партії, відповідає за її ефективну діяльність, веде засідання ЦКРК Партії. У разі відсутності Голови - всі його обов’язки виконує обраний на засіданні член ЦКРК Партії.

7.7. ЦКРК Партії визначає порядок контролю за фінансовою діяльністю організаційних структур партії, обліку та використанням коштів, які надійшли з державного бюджету України.

7.8. ЦКРК Партії здійснює керівництво роботою ревізорів обласних та місцевих партійних організацій.

7.9. ЦКРК Партії та ревізори партійних організацій систематично здійснюють фінансовий контроль, надають звіти з даного питання всім керівним органам Партії щомісяця. В звіті відображаються абсолютно всі надходження та витрати Партії. Дану інформацію ЦКРК Партії та ревізори партійних організацій отримують від керівних та посадових осіб, відповідальних за фінансову діяльність Партії відповідно до даного Статуту. Кожен член Партії має право отримати інформацію про фінансову діяльність та фінансовий стан партії.

7.10. ЦКРК Партії здійснює щорічний внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженням та витратами Партії. Зокрема, ЦКРК Партії контролює використання коштів Партії, фінансову діяльність Партії, здійснює нагляд за збереженням партійної власності, а також за виконанням і дотриманням програми та Статуту Партії всіма органами Партії, обласними та місцевими партійними організаціями, первинними осередками та посадовими особами Партії.

7.11. ЦКРК Партії здійснює керівництво роботою ревізорів партійних організацій.

7.12. Контроль за фінансовою діяльністю обласних та місцевих партійних організації, збереженням партійної власності, а також за виконанням і дотриманням Програми та Статуту партійними організаціями, їх керівними органами та членами Партії здійснюють ревізори партійних організацій.

7.13. ЦКРК Партії формує подання щодо формування бюджету Партії та звіту про його використання.

7.14. Ревізори мають повноваження перевіряти всі види фінансових та будь-яких інших документів партійних організації, її керівних органів, у випадку виявлення порушень Статуту та законодавства України - негайно повідомляти про дані факти керівні органи Партії та держави.

8. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ЗВІТНОСТІ ПРО ДОХОДИ, МАЙНО, ВИТРАТИ І ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПАРТІЇ, ЇЇ ОБЛАСНИХ, МІСЦЕВИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

8.1. Партія обов’язково проводить зовнішній незалежний фінансовий аудит після закінчення виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або по закінченню участі у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також у разі отримання державного фінансування.

Зовнішній незалежний фінансовий аудит проводиться Партією в порядку визначеному нормами чинного законодавства України.

8.2. Залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання Партії, її партійних організацій здійснюється на підставі рішення Ради Партії, та, відповідно - рішення Конференцій обласних та місцевих партійних організацій.

8.3. Партія має право укладати договір на проведення аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.

            9. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

9.1. Партія є неприбутковою організацією.

9.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

9.3. Не допускається фінансування Партії та її партійних організацій:

- органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, визначених законом;

- державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

- іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

- благодійними та релігійними об’єднаннями та організаціями;

- анонімними особами або під псевдонімом;

- політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

9.4. Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю Партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому Статутом Партії.

9.5. Партія зобов’язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

9.6. Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому порядку.

9.7. Джерелами коштів та майна Партії та її партійних організацій є:

- майно та кошти, передані членами Партії в установленому порядку;

- вступні, членські та добровільні внески, пожертвування громадян України та юридичних осіб, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, а також державне фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому законами України;

- майно, придбане за власні кошти;

- пасивні доходи.

9.8. Майно та кошти Партії використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу та на інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту, Програмним та іншим документам Партії.

9.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Партії або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.10. Доходи (прибутки) партії та її осередків використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ.

10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються З’їздом Партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії.

10.2. Зміни та доповнення до Програми Партії затверджуються З’їздом Партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 1/2 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії.

10.3. Зміни і доповнення до Статуту і Програми Партії підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

            11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

11.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.2. Діяльність Партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду Партії, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії.

11.3. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте З’їздом Партії, одночасно з прийняттям такого рішення З’їздом Партії та обраною ним Ліквідаційною комісією приймається рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі відповідно до законодавства України та цього Статуту.

11.4. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, вci майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межax чинного законодавства відповідно до рішення суду.

11.5. Після прийняття 3’їздом Партії рішення про припинення діяльності Партії, припиняється діяльність ycix її партійних організацій та первинних осередків.

11.6. Після припинення діяльності такої місцевої організації, яка не входила до жодної обласної організації чи місцевої організації, всі кошти та майно даної організації, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації). Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої чи обласної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).

11.7. У разі припинення Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Рух Нових Сил
Михайла Саакашвілі
Київська міська організація

ПІДПИСАТИСЯ

Підписуйтесь та отримуйте найважливішу інформацію та новини в Україні